[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

              โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนก่อตั้งเมื่อ วันที่  ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒  ในสมัยนายประเสริฐ  กาญจนดุลย์  เป็นนายอำเภอหาดใหญ่ นายนวล บุญสนอง เป็นศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรก มีนักเรียน ๑๒๐ คน ครู ๑ คน คือ นายเลื่อน  ผ่องแผ้ว เป็นครูใหญ่ เปิดสอนที่ศาลาวัดหินเกลี้ยง

                   ปี  พ.ศ. ๒๔๙๘ นายรักษ์   แก้วฉิมพลี   เป็นครูใหญ่   พระอธิการถัด ฐิตเมโท   เจ้าอาวาสวัดหินเกลี้ยง ได้ชักชวนชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง   ขนาด ๖ X ๑๕ เมตร ในที่ดินของวัด งบประมาณ ๕,๐๐๐  บาท

               ปี พ.ศ. ๒๕๐๙  พระอธิการพิน จารุธมโม เจ้าอาวาสวัดหินเกลี้ยง พระอธิการถัด  ฐิตเมโท เจ้าอาวาสวัดพรุเตาะ  และพระอธิการเทือน  ปนาโท  รักษาการเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตร ร่วมกับกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูกลุ่มโรงเรียนน้ำน้อย สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก.ขนาด ๙๓๖ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน ในเนื้อที่ ๑ ไร่ การปลูกสร้างยังค้างคาอยู่ ซึ่งปัจจุบันใช้ เป็น ศาลาเสริมสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม เพื่อให้ชุมชนเล่นกีฬา ออกกำลังกาย

               ปี พ.ศ. ๒๕๑๓  มีนักเรียน ๒๐๓  คน  ครู ๕ คน ที่เรียนไม่พอ จึงมีบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน ๒ ราย คือ นางหนูให้  อุไรรัตน์ มอบให้ ๑ แปลง ๔ ไร่ และนายจันทร์ทอง อุไรรัตน์ มอบให้ ๑ แปลง ๑ ไร่ ๓ งาน ในที่ดินนี้ได้สร้างอาคาร แบบ ป ๑ ก ๕ ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ๑๕๐,๐๐๐  บาท

           ปี  พ.ศ. ๒๕๑๔  เปิดเรียนชั้นประถมปลาย  ๕๗  กรรมการศึกษา   ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคารชั่วคราว ขนาด ๘ X ๓๐ เมตร

             ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนได้งบประมาณ สร้าง อาคาร เรียน ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียนและได้งบประมาณ จาก ส.ส.อนันต์ เรืองกูล สร้างสนามบาสเกตบอลขนาด  ๘ X ๑๖  เมตร

               ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้งบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียน ป.๑ ก  ๑ ห้องเรียน

               ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้งบประมาณซ่อมอาคารเรียน ป.๑ ก จำนวนเงิน ๑๑๑,๓๐๐ บาท และขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ ลูก จากกรมทรัพยากรธรณี และสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท งบจำนวน  ๓๐,๐๐๐๐  บาท

           ปี พ.ศ. 2556 ได้งบทอดผ้าป่า นำมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องสมุด จำนวนเงิน 134,400 บาท

           ปี พ.ศ. 2558 โครงการโรงเรียนสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียน นำมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวนเงิน 75,000 บาท

           ปี พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนดอกผลเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม สำหรับการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มที่สะอาด นำมาปรับปรุงระบบน้ำดื่มภายในโรงเรียน จำนวนเงิน 75,000 บาท

           ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ จากธนาคารกรุงเทพ ๔๒๗,๐๐๐ บาท นำมาจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพาะเห็ดนางฟ้า ๑๐๐,๗๐๐ บาท  และจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ๒๒๖,๓๐๐ บาท

           ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ จากธนาคารกรุงเทพ ๔๒๗,๐๐๐ บาท นำมาจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพาะเห็ดนางฟ้า ๑๐๐,๗๐๐ บาท  และจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ๒๒๖,๓๐๐ บาท   

 

           ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๐๑๗ และโรงอาหาร  (งบน้ำท่วมปี ๒๕๖๐) จำนวน   ๓๕๓,๐๐๐  บาท  และงบซ่อมแซมอาคารเรียน ป๑ก  จำนวน  ๔๐๓,๐๐๐  บาท,  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า – ทางออก จำนวน  ๑๐๙,๙๐๐ บาท  และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙  จำนวน ๓๘๓,๙๐๐  บาท


โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110