[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางบุรฉัตร ดำนะกาญจน์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110