[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์

        โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

         พันธกิจ

         1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดี

           4. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

           5.เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและชุมชน

           6.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมินการจัดการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 


โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110