[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 10 มิถุนายน 2483 โดยมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลคู่เต่า มีนายทวีป  บัวทอง  เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ศาลาโรงธรรมของวัดชลธารประสิทธิ์ เป็นที่ทำการสอน

          พ.ศ. 2507  พระอธิการดำ กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดชลธารประสิทธิ์  พร้อมด้วยราษฎร หมู่ที่ 9 และ 10 ตำบลคูเต่า  ได้ร่วมกันสร้างอาคารประกอบด้วยอาคารเรียน ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนหลังแรก เปิดใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อ พ.ศ.2511

          พ.ศ. 2518  ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5  โดยใช้อาคารของวัดอู่ตะเภา จนถึง พ.ศ. 2521

          พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สข./อ./ 001/4 ขนาด 4 ห้องเรียน และย้ายนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5, 6 มาเรียน ณ วัดชลธารประสิทธิ์ ถือเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2

          พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สข.001/3 ขนาด 3 ที่นั่ง

          พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักครู สข.บ./001 จำนวน 1 หลัง และงบประมาณจัดสร้างส้วมแบบ สข.ส./001/3 ขนาด 3 ที่นั่ง

          พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารประกอบอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ. 2531  ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 1  โดยอาศัยกุฏิของวัดเป็นสถานที่เรียน

          พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด ตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา    จ.ส.ต. อนันต์ เรืองกูล สร้างโรงอาหาร เป็นเงิน 30,000  บาท

          พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด ๓ ห้องเรียน

          พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน  สข. /อ./001/4

          พ.ศ. 2559  ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

          พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

          พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ หลังที่ 2 (พ.ศ.  2532) ,งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์ แบบ  สปช.202/26  พ.ศ. 2528

และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  โรงอาหาร หอประชุม (กศ.),100/32  พ.ศ.  2532


โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110