[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวเสาณีย์ พรหมคง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรีชุกรี ลำโป
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.อ.บ.
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์
  ชื่อ  นางสาวอำภา สว่างเพชร
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220