[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางประไพ ไพรสวรรณ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวอุทุมพร บุญรอด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นายเกียรติศักดิ์ แก้วสนิท
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220