[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายปกาศิต มนตรี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  
  ชื่อ  นางสาววราภรณ์ จุ้ยสุ้ย
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ
  วิชาเอก  

โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220