[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษา คือ การพัฒนาคุณค่าของชีวิต

.........................................................................................................................................

คำขวัญของโรงเรียน

เก่ง   ดี   มีสุข

.........................................................................................................................................

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดบางทีง  เป็นผู้นำทางวิชาการและมีความเป็นมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยื

.........................................................................................................................................

Vision  of  Watbangteeng   Primary  School.

Watbangteeng   Primary   school.Academic leadership and a standard of education that still stands

.........................................................................................................................................

 พันธกิจ (Mission)

            จัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546   และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

 .........................................................................................................................................   เป้าประสงค์ (Goals)

1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร                 

2. ผู้เรียนทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ 

3. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง

    พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อย่างยั่งยืน

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม    สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

    มีความสามารถในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพตามศักยภาพ และดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองในสิทธิเด็ก 4 ด้านคือ การปกป้องคุ้มครอง   การอยู่รอด

    ปลอดภัย  การมีส่วนร่วม และการพัฒนา

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เต็มตามศักยภาพ 

    ตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมาตรฐานวิทยฐานะ

7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  แข็งแรง   เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

9. ผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าในสิ่งแวดล้อม    ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในด้าน

      ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   การเมืองการปกครอง และภาษาอังกฤษเพื่อการ

      สื่อสารโดยครูชาวต่างชาติ

11. สื่อเทคโนโลยี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดหา  ปรับปรุง ซ่อมแซม  พัฒนาให้อยู่ใน

      สภาพที่พร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. โรงเรียนมีรูปแบบ และระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

13. ชุมชน(บ้าน)  วัด  โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปความต้องการของท้องถิ่น

      ชุมชน และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

 

 


โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220