[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  โรงเรียนวัดบางทีง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  ๒  โรงเรียนวัดบางทีงเดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางเหรียง”เป็นโรงเรียนแรกของตำบลบางเหรียง  เป็นลำดับที่  ๔  ของอำเภอรัตภูมิ  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๕  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป.๑  -  ป.๔  โดยอาศัยศาลาการเปรียญและศาลาอื่น ๆของวัดเป็นสถานที่เรียน  โดยมีนายแก้ว  อุไรรัตน์  เป็นครูใหญ่คนแรกต้องอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนเป็นระยะเวลาร่วม  ๓๐  ปี  จึงเป็นเหตุให้ศาลาชำรุดลง  โดยพระอธิการแดง  โฆสะโก  เจ้าอาวาสวัดบางทีง  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓  ขนาด  ๙  × ๒๔  ม.  เป็นอาคารเรียน  ๒  ชั้น  ๖  ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗  ใช้เวลาก่อสร้าง ๓ ปี ๘  เดือน ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน๑๔,๙๗๒.๕๐บาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
         พ.ศ.  ๒๕๑๙  ได้ทำการเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และในปีการศึกษา  ๒๕๒๖  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนประถมต่อมาได้แจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคารดังกล่าว
         พ.ศ.๒๕๓๔    ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล สร้างอาคารหลังใหม่  ๑  หลัง  แบบ สปช.  ๑๐๕/๒๙  แบบต่อเติมชั้นล่าง แต่บริเวณวัดไม่มีพื้นที่ที่จะสร้างอาคารเรียน  ดังนั้นคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูโรงเรียนวัดบางทีง  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน  เนื้อที่ประมาณ  ๑  ไร่  ๑  งาน  ๗๕  ตารางวา  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดบางทีงและติดกับที่ดินของวัดบางทีง(ธรณีสงฆ์)ในปัจจุบัน 
         พ.ศ. ๒๕๔๑  โรงเรียนวัดบางทีงได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะของคุณพรจิตร  ชิณรงค์  ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบางทีง บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา  ๖๐,๐๐๐  บาท (เฉพาะดอกเบี้ยปีละครั้ง)
         พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะของครูจำเนียร ฉันทจิตต์  บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะดอกเบี้ยปีละครั้ง)
         พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ๒๒๖,๔๖๐  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙จำนวน  ๓  ห้องเรียน   และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ของโรงเรียนวัดบางทีง    ได้ร่วมกันบริจาคเงินประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท ต่อเติมห้องเรียนที่เหลืออีก  ๑  ห้องเรียน และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ได้ย้ายจากอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดมาเรียนที่อาคารเรียนหลังนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๔๔
         พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  ๕  × ๒๐  ม.(อาคารสามประสาน)โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  ๑๐,๕๐๐  บาท  จากการบริจาคของชุมชน  ๙,๐๐๐  บาท  และวัสดุจากวัดบางทีง  โดยใช้เป็นห้องประชุมห้องเรียนอนุบาลและทำกิจกรรมอื่นๆ 
         พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้สร้างห้องสมุดโดยได้รับความช่วยเหลือในด้านงบประมาณจากบริษัทพิธานพาณิชย์และอริยะมอเตอร์  จำกัด  จำนวน ๑ หลัง ขนาด  ๔ ×๑๐ ม.ราคา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท และชุมชนร่วมกันบริจาค เป็นเงิน  ๓๘,๙๐๐  บาท
          พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  คณะครูร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน  ๑  แปลง เนื้อที่  ๓  งาน  ๑๒  ตารางวา  ราคา  ๑๐๒,๐๐๐  บาท
         พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัยจำนวนเงิน  ๗๓๑,๐๐๐  บาท  ได้ดำเนินปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
          พ.ศ. ๒๕๕๐   คณะศิษย์เก่า    ผู้ปกครอง  และคณะครูร่วมกันบริจาคเงินสร้างกำแพงคอนกรีตและป้ายชื่อโรงเรียนวัดบางทีง  เป็นเงิน  ๔๔๐,๐๐๐  บาท พ.ศ.  ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา จำนวนเงิน  ๒๗๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  ขนาด ๓๐ × ๓๒  ม.และลานกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  ขนาด ๒๒ × ๒๔  ม.    ราคา  ๑๑๗,๐๐๐  บาท
         พ.ศ. ๒๕๕๒    ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวิศวกรรม  ป๑ ก. สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ ตั้งอยู่ภายในวัดบางทีง  เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาทโดยการสนับสนุนจาก   ส.ส. วิรัตน์  กัลยาศิริ  พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดสงขลา
         พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง  จากโรงเรียนประสบอุทกภัย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒            เป็นเงิน ๗๐๘,๐๐๐  บาท  ดำเนินการสอบราคาและได้ผู้ชนะการยื่นซองสอบราคา   เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ (เจ็ดแสนบาทถ้วน)ขณะนี้กำลังดำเนินการถมดินสนามฟุตบอลความสูงเฉลี่ย  ๓๐  เซนติเมตร   ขนาดกว้าง  ๗๐  เมตร  ยาว  ๙๐  เมตร และซ่อมแซมรางรับน้ำฝนอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๕/๒๙    ทั้ง ๒  ด้าน   ความยาว  ๘๐  เมตร    กำหนดแล้วเสร็จ    ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓
         พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบแปรญัตติปรับปรุงและต่อเติมด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาล ปรับปรุงห้องน้ำขนาด ๔ ที่นั่ง      และซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสบอุทกภัย     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔    เป็นเงิน ๓๑๘,๐๐๐  บาท    และโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาได้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  ในวงเงิน  ๒๗๐,๐๐๐  บาท   โดยต่อเติมกันสาดหน้าอาคารเรียน แบบสปช.๑๐๕/๒๙   ทาสีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ปูพื้นกระเบื้องหน้าอาคารเรียนอนุบาล 
           พ.ศ.๒๕๕๔   ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสบอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ๒๕๕๕(SP๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕๗๓,๐๐๐  บาท   และโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาได้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในวงเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท   โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วมอนุบาล  โรงรถ
           พ.ศ.๒๕๕๕ ได้จัดกิจกรรม  “ จิบน้ำชา-กาแฟห้าปีที่บางทีง ” เป็นการระดมทรัพยากรจากชุมชนในการก่อสร้างลานวิชาการและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๙  เมตร   โดยเชื่อมต่อกับห้องสมุดหลวงพิธานอำนวยกิจ รวมทั้งการปรับปรถงภูมิทัศน์โดยรอบเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๕๗   ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสบอุบัติภัย   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔   เป็นเงิน ๔๑๑,๐๐๐  บาท   และโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาได้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในวงเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่สีเหลือง  เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบมีฟอยล์  คร่าวโลหะชุบสังกะสี   อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  และเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบมีฟอยล์  คร่าวโลหะชุบสังกะสี   โรงอาหารปรุง
         พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒(สงขลา)ได้ส่งมอบระบบประปาบาดาล  อาคารสถานที่  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล  ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๒  งบประมาณ ๗๘๖,๔๑๐ บาท
          พ.ศ.๒๕๕๘      ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบมีฟอยล์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี อาคารเรียนอนุบาล  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น   เปลี่ยนโครงสร้างและกันสาดด้านข้างอาคารเรียน สปช.๑o๕/๒๙  และด้านข้างอาคารเรียนอนุบาล
            พ.ศ.๒๕๕๘   ได้รับงบประมาณปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑oo,ooo บาท  โดยดำเนินการเปลี่ยนเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียนอนุบาล  ห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียน สปช.๑o๕/๒๙ พร้อมด้วยบานประตูเหล็กห้องเรียนชั้นบนและปูพื้นกระเบื้องเคลือบด้านหน้าห้องสมุด
            พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนสปช.๑o๕/๒๙(ปรับปรุง๒ชั้น ๕ ห้องเรียน) งบประมาณ ๓,๗oo,ooo บาท และงบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)  จำนวน ๓,๓๕o,ooo บาท
            พ.ศ.๒๕๖๑   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยการระดมทรัพยากรจากชุมชนก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่ออาคารเรียน สปช.๑o๕/๒๙(ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน) กับ โรงอาหาร งบประมาณ ๑๕๕,ooo บาท และใช้งบประมาณโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ก่อสร้างถนนคอนกรีต  กว้าง ๕  เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร     งบประมาณ ๔๕o,ooo บาท และต่อเติมห้องหนังสือ กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑o เมตร งบประมาณ  ๖๘o,oooบาท
            จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดบางทีงมีผู้บริหารทั้งสิ้นรวม  ๑๑  คนโดยนายสุรินทร์  ชนะดัสกร  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน  ได้เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๑


โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220