[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  แวฮาฟเสาะห์ ภูยุทธานนท์
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  กศ.บ ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  อวยพร สุวรรณโณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดบางศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230