[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  กมลวรรณ ขวัญสุข
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  กศ.บ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
  ชื่อ  ศุภิสรา บุญสกัณฑ์
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ศษ.บ คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดบางศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230