[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  สถิตย์พร ชีสกุลรุ่งเรือง
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ศศ.บ ภาษาไทย
  ชื่อ  สุกัลยา แก้วรุ่งเรือง
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ศศ.บ ภาษาไทย
  ชื่อ  ศักดา ไชยภาณุรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ศศ.บ ภาษาไทย

โรงเรียนวัดบางศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230