[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ประวัติโรงเรียนวัดบางศาลา

            โรงเรียนวัดบางศาลา  ตั้งอยู่เลขที่  56  หมู่ที่  7.  ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา    มีเนื้อที่ประมาณ  3 ไร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อ  โรงเรียนทุ่งลาน 5  ก่อสร้างเมื่อวันที่  19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดบางศาลาเป็นสถานที่เรียนเป็นระยะเวลากว่า  14  ปี  หลังจากนั้นจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  โดยมีนายผุด   ศรีสุวรรณชนะ  เป็นครูใหญ่คนแรก

       ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดบางศาลา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6.  มีนักเรียนทั้งสิ้น  145  คน  เป็นนักเรียนชาย   87 คน  นักเรียนหญิง  58  คน  มีครูจำนวนทั้งสิ้น  18  คน  โดยมีนางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม   เป็นผู้อำนายการโรงเรียน


โรงเรียนวัดบางศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230