[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         วิสัยทัศน์ (Vision)

         "โรงเรียนวัดบางลึก  มุ่งมั่นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี 
 รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

         พันธกิจ (Mission)

         1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

          2. จัดการเรียนการสอนโดยวิธีที่หลากหลาย  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ

          3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณี

      

 

 

 


โรงเรียนวัดบางลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110