[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนวัดบางลึก

 โรงเรียนวัดบางลึก ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2482 มีเจ้าหน้าที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมด้วยนายนพ บัวทอง ครูใหญ่

โรงเรียนประชาบาลวัดคูเต่า กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1,2 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ได้มาทำพิธีเปิดโรงเรียน ซึ่งใช้โรงธรรม

ชั่วคราวเป็นสถานที่เรียน สภาพโรงเรียนหลังคามุงจาก ฝาจาก ยกพื้นครึ่งหนึ่ง เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ 5 ริมฝั่งคลองบาง

ลึก ได้เปิดทำการสอนเป็นชั้นประถม ก-ข มีครูทำการสอน 2 คน คือนายอุดม  ธรรมสุรินทร์ ครูใหญ่และ

นายลัภร์  บัวชื่น

          ต่อมาเจ้าอาวาสวัดบางลึกพร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 1,2 ตำบลคูเต่าได้จัดการย้ายวัดบางลึก (สำนักสงฆ์บางลึก) จากตำบลน้ำน้อย

มาสร้างวัดใหม่ในหมู่ที่ 2 ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเปิดทำการสอนอยู่ในโรงฉันท์ชั่วคราว ในปี พ.ศ.2487

มีจำนวนนักเรียน 80 คน แต่ต่อมาได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงธรรมชั่วคราวอีก

          ในปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 ห้องเรียนเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

แบบ ป.1ก ชั้นเดียวขนาด 8.50×16 เมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนใหญ่และได้นำนักเรียนเข้ามาเรียนอาคารหลังนี้เมื่อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2515 จำนวน 80 คน

          ในปี พ.ศ.2516 ได้งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สมทบกับเงินที่ราษฎรบริจาคสร้างอาคารเรียน ป.1ก

ซึ่งราษฎรสร้างค้างคาอยู่จนแล้วเสร็จ  ในปี พ.ศ.2520 ได้นำนักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2520

          ในปี พ.ศ.2522 โรงเรียนได้งบประมาณเป็นเงิน 1,650 บาท สร้างส้วมนักเรียน 3 ที่นั่ง สร้างเสร็จใน พ.ศ.2523 และ ปี พ.ศ.2525

ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน 228,000 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แบบ ปอ.สข.สร้างเสร็จเมื่อ

วันที่ 24 มกราคม 2526 และโรงเรียนได้รับงบประมาณ 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อปี พ.ศ.2529 สร้างอาคาร

แบบ สปช.104/2526 สร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2529 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2529

          ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2530 นางจุฑาภรณ์ ทองดีเลิศ ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2536

          ในวันที่ 15 เมษายน 2536 นายมณี คล้ายศรี ได้มารับตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2539 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น

อาจารย์ใหญ่ 16 เมษายน 2540 ได้ย้ายออกไป

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2540 นายนิยม หนุ่มน้อย ได้มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึง 30 กันยายน 2542 จึงลาออกจากราชการ

          วันที่ 20 มกราคม 2543 นายนิพนธ์ ระสิตานนท์ ได้มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

นายประพัชน์ ยอดเพชร ได้มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ในปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมอาคารเรียน ป.1ก  โดยการเปลี่ยนเสาและเพดาน ทำผนังกั้นน้ำและได้รับงบประมาณ

ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อบต.คูเต่าได้สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์

จัดทำสวนหย่อมหลังอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้

          ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 2,962,470 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน

25,600 บาท งบประมาณเหล่านี้ได้ใช้จ่ายเพื่อเงินเดือนครูลูกจ้าง 2,303,270 บาท จัดการเรียนการสอน 258,400 บาท

การพัฒนาด้านกายภาพ 401,800 บาท

          โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในห้อง SOUDLAB จำนวน 1 เครื่อง ทางโรงเรียนซื้อเองจากเงินบริจาคของชุมชน

จำนวน 5 เครื่อง จากการบริจาค 1 เครื่องและจากงบประมาณอุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

การเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
     

          ปีการศึกษา 2559 มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 4 คน ลูกจ้างประจำ 1 คนและครูธุรการโรงเรียนจำนวน 1 คน มีนางสุณิสา นกแก้ว

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน ๔๘ คน

          ปัจจุบันปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดบางลึก มีข้าราชการครู 2 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน

ลูกจ้างประจำ 1 คนและธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน ในวันที่ 1 มีนาคม 2562  นางเยาวดี  มงคลสิริตระกูล ได้มาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียนจำนวน 38 คน


โรงเรียนวัดบางลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110