[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางสาวอรพิน ขาวสุข
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ
วิชาเอก  นาฎศิลป์

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110