[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอมรารัตน์ กิจธิคุณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  เคมี
  ชื่อ  นางรีนา ภูมิระวิ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางธีมาส สุวรรณชาติ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110