[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวประพฤกษา ส้มแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.ม.
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวปนัฎดา สองประสม
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  สถิติ
  ชื่อ  นางดวงเดือน อุสมาน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110