[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวตะวันนิช ดาราหมานเศษ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวสุนิภา สุขไพบูลย์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางอุไรวรรณ เหล่าจิตร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110