[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวขวัญใจ รัตนพฤกษาสกุล
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวอาสมี สะอิ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวอัฐธนกาญจน์ ทับทิมทอง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110