[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

     วิสัยทัศน์  (VISION)

               มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล บนความพอเพียง ชุมชนร่วมบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยี ครูดีมืออาชีพ

 พันธกิจ  (MISSION)

1.       จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สู่ความเป็นเลิศ

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  บนพื้นฐานความพอเพียง ดำรงตนตามระบอบประชาธิปไตย

3.       ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

4.       สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.       อนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6.       ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา

7.       ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

 


โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110