[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ชื่อโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7  ตำบลพะตง   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   รหัสไปรษณีย์ 90230   โทรศัพท์     0 -7429-5230  E-mail : thungprue_skz2@hotmail.com   

Web site : http://www.school.skz2.go.th/tpp   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาล   ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อที่  11  ไร่  3  งาน  13  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการการศึกษา  (ระบุ)  หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7  ตำบลพะตง

ประวัติโดยย่อ

                ประวัติโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ (รัตนปัญโญ)   ตั้งอยู่หมู่ที่  7    ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

                พ.ศ.2500  พระภิกษุปั้น  รัตนปัญโญ  ได้ร่วมกับนายเลื่อง   ศรประสิทธิ์  กำนันตำบลพะตง และนายละออง   รักษ์วงศ์  ครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งลุง  ร่วมกันหารือเพื่อจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ หมู่ 7  ตำบล

พะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  และได้ติดต่อกับทางราชการ  โดยมีนายพินธุ์  พฤกษศรี  ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่  นายนิเทศ  โสเอยะ  ปลัดอำเภอโท  อำเภอหาดใหญ่  ได้มอบหมายให้นายละออง  รักษ์วงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งลุง  มาทำการสำรวจเด็กที่มีอยู่ในเกณฑ์เข้าเรียน และแนะนำเรื่องแบบแปลนการก่อสร้างอาคารเรียน

                นายเลื่อง  ศรประสิทธิ์  นายแต้ม  แก้วสกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  นายปล้อง  สุขยอด  ได้ร่วมมือกับราษฎรก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2500  แต่ไม่สามารถเปิดทำการสอนได้เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังครู

                พ.ศ.2502  โรงเรียนได้รับอนุญาต เปิดทำการสอนได้โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวัดทุ่งลุง  มีนายวิจิตร  สิงห์หนู  จากโรงเรียนวัดทุ่งลุงมาเป็นครูคนแรกของโรงเรียน

                30  กรกฎาคม  พ.ศ.2502  โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ”

                11  พฤษภาคม  พ.ศ.2520  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                ปีการศึกษา  2534  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือได้รับการพิจารณาเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                วันที่ 10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม” (รัตนปัญโญ)

                ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่  11  ไร่  3  งาน  13  ตารางวา  มีอาคารเรียน  5  หลัง  บ้านพักครู  2  หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง    อาคารชั่วคราวที่ประชาชนสร้างให้  จำนวน  4  หลัง  ส้วม  3  หลัง 10 ที่นั่ง

 

 

     

 


โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110