[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางกฤติมา ซ้ายหนู
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์
  ชื่อ  นายสุเมธ บุสโร
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180