[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

        วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เเละดำรงไว้วึ่งความเป็นไทย

          พันธกิจ   1.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ประเมินผลตามเเนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      2.จัดระบบบริหารจัดการเเบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                      3.ส่งเสริมระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน

                      4.ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบรูณ์เเข็งเเรง

                      5.พัฒนาระบบการประกันคุรภาพการศึกษา    

 

 

 


โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180