[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวอกนิษฐ์ รามศรี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางอภิญญา นพสุวรรณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กษ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110