[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางทิวาพร คงบ้านควน
  ตำแหน่ง  ครูเชี่ยวชาญ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวพิชญานิน ลายเจียร
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110