[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสมจิต อรุณพันธ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  เกษตรศาสตร์
  ชื่อ  นางนิศา ปานสี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางมาลินี ศิริอักษร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสุจิรา ศรีสุวรรณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110