[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายวุฒินันต์ ไชยภักดี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  วิชาเอก  -
  ชื่อ  นางดราภรณ์ อวะภาค
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  การบัญชี
  ชื่อ  นางสาวกานต์พิชชา จันทโชติ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110