[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  13  กันยายน  2484  โดยประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันหาเงินซื้อที่ดิน  5  ไร่  และสร้างอาคารชั่วคราว  1 หลัง ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำน้อย  4  (บ้านท่าจีน) มีนายทัศน์  ศรีมณี  เป็นครูใหญ่  ต่อมาขยายพื้นที่เป็น  9  ไร่  2  งาน  23  ตารางวา  ในปี 2494  พระครูอุดมสาธุกิจ  เจ้าอาวาสวัดท่านางหอมได้สร้างอาคารกึ่งชั่วคราวและเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านท่าจีน”  ต่อมาปี  2522  นายจิต  กาญจนรัตน์  เป็นครูใหญ่  ได้หาเงินสมทบ 50,000 บาท สร้างอาคาร อ. 2/002 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง  ปี พ.ศ. 2533  ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ  017  2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง  ห้องส้วม 6 ที่นั่ง  และโรงฝึกงานแบบ  ฝ.011  จำนวน  1  หลัง  ปี  พ.ศ. 2558  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  2  ชั้น  4  ห้องเรียน   ใต้ถุนโล่ง  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงินงบประมาณ  3,483,100  บาท  โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยๆในปี  พ.ศ.  2534  ได้รับอนุญาตเปิดสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ในปี พ.ศ. 2536  ในสมัย  นายธนา  นนทพุทธ  เป็นอาจารย์ใหญ่  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

                ปัจจุบัน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาเปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนายมนัส  แก้วชนะ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน