[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางสาวสุพร ขุนอักเขต
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ภาคโร
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวปุญญิศา ฉิมนวน
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  อาเซียนศึกษา
  ชื่อ  นางสาวเนตรณภาวัลย์ ชุมขวัญ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180