[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นายนิพนธ์ แท่นขวัญ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางประภา พรศรีรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางเครือวัลย์ วัฒนคีรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  จิตวิทยาและการแนะแนว
  ชื่อ  นางชนนิกานต์ ศักดิ์ศฤงคาร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวอรัญญา หลงแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวอาภรณ์ จันทะภาโส
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  การบัญชี
  ชื่อ  นางวัชรี คำไสยสาตร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวกมลทิพย์ จูดจันทร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางณัฐลิวรรณ ถวิลวรรณ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นายวัชระ สุขบัวแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย

โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180