[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวจิตรดา คงปราบ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  จิตวิทยาและการแนะแนว

โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180