[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

  คำขวัญ                     พัฒนาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม เด่นนำวิชาการ

  ปรัชญา                     นัตถิ ปัญญาสมา อาภา ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา

  อัตลักษณ์                   เด็กดี ใฝ่เรียน เพียรพยายาม งามมารยาท

  เอกลักษณ์                  โรงเรียนนี้ สอนจริง ไม่ทิ้งเด็ก

  วิสัยทัศน์                    ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้เป็นผู้มีธรรม

 

  พันธกิจ                    

  ๑. มุ่งบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมภิบาล

  ๒. มุ่งพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะดวก ปลอดภัย เพียงพอเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  ๓. มุ่งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตระหนักในหน้าที่ความเป็นครู

  ๔. มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นเด็กดี ที่ยั่งยืน

  ๕. มุ่งเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจ

 

 


โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180