[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายสุชาติ นวลเจริญ
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ
  วิชาเอก  

โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110