[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางพรทิพ สระมุณี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  อุตสาหกรรมการประมง
  ชื่อ  นางสาววรรณรัตน์ ชัยวิเศษ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรุตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180