[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางจิราพร ทองนวลเลิศ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวมลฑา บิลหมัด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชื่อ  นางสุวดี รัชฎาภิบาบ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวดลนภา ปานเขียว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรุตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180