[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางวารี แก้วเรือง
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ศศ.ม.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นายทัศน์ บุญทอง
  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรุตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180