[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

        วิสัยทัศน์

        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมค่านิยมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

          พันธกิจ

          1. การจัดการเรียนรู้ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

          3. จัดการเรียนรู้ให้สอดคลองกับค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย

          4. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ

          5. พัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          6. ส่งเสริมนักเรียนให้แต่งกายสะอาด เรียบร้อย

         เป้าประสงค์

          1. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

          2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

          3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง เหมาะสมกับค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

          4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

          5. ครูมีมาตรฐานตามวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          6. นักเรียนแต่งกายสะอาด เรียบร้อย

 


โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรุตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180