[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

 

        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503 โดยชุมชนชาวนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จัดสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่20 เมษายน 2507 มีนายอ่ำ น้อยผา เป็นครูคนแรกรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนจำนวน 10 คน มีอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลัง

              พ.ศ.2508 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายโชคชัย  นครจันทร์ มาดำรงตำแหน่งครูอีก 1 คน  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

              พ.ศ.2511 เปิดสอนถึงชั้นประถมปลาย ทางราชการได้แต่งตั้งนายวิโรจน์  วิจิตรสงวน  และนางสาวจินตนา  ลิ่มอุสันโน  มาดำรงตำแหน่งอีก 2 คน แต่เนื่องจากอาคารเรียนไม่พอจึงแยกชั้นประถมปลายไปเรียนที่ค่ายลูกเสือรัตภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งอาคารเรียนเดิม ต่อมาทางราชการได้งบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมปลายขึ้น บนเนินทางทิศเหนือของที่ทำการนิคมฯ จึงได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมปลายไปเรียนที่อาคารใหม่นี้ หลังจากนั้นทางราชการได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนรัตภูมิวิทยา

              พ.ศ.2513 กรมประชาสงเคราะห์ ได้ให้งบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นประถมปลายในที่ดินแปลปัจจุบัน 1 หลัง 2 ห้องเรียน จึงได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมปลายมาเรียนที่อาคารเรียนใหม่นี้เมื่อเดือน มิถุนายน 2515 และในปีนี้ นายอ่ำ  น้อยผา  เกษียณอายุราชการ นายวิโรจน์  วิจิตรสงวน  ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

              พ.ศ.2517 นายฉาย  พงศ์อินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายวิโรจน์  วิจิตรสงวน ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยโอน  จำนวนนักเรียนมากขึ้นถึง 310 คน อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ คณะครู คณะกรรมการศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงาน ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว แบบ ป.1 ก 1 หลัง 2 ห้องเรียน

              พ.ศ.2518 กรมประชาสงเคราะห์ได้ให้งบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก อีก 1 หลัง แต่ยังขาดฝ้าเพดาน

              พ.ศ.2524 กรมประชาสงเคราะห์ได้สร้างโรงฝึกงานให้ 1 หลัง และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน จึงได้ย้ายนักเรียนประถมปลายมาเข้าเรียนในอาคารเรียนใหม่นี้ และได้รับงบประมาณปลูกสร้างส้วม 2 หลัง 4 ที่นั่ง

              นายฉาย  พงศ์อินทร์ ลาออกจากราชการ นายเฉลิม  แสงสุวรรณ์  จึงมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2524 ทางราชการได้ให้งบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างแบบ 017 แล้วนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน

              พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณอาคารเอนกประสงค์แบบ 203 จำนวน 1 หลัง

              พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105 แบบ 2 ชั้น 1 หลัง 4 ห้องเรียนชั้นบน ใต้ถุนโล่ง

              พ.ศ.2537 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง

              พ.ศ.2546 นายไพโรจน์  ชูช่วย   ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสมหมาย  ศรีพูล ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

              1  ตุลาคม  2547  นายนิทัศน์  มีสุขศรี ย้ายมารับตำแหน่งใหม่แทน

              17  พฤศจิกายน  2553  นายนิทัศน์  มีสุขศรี  ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

              21  พฤศจิกายน  2553  นายจรัสพร  ลางคุลเกษตริน  ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

              15  พฤศจิกายน  2562  นายจรัสพร  ลางคุลเกษตริน  ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

              15  พฤศจิกายน  2562  นางวารี  แก้วเรือง  ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จนถึงปัจจุบัน


โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรุตภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180