[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ   นางบุศราวดี หนูเสือ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก   วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวชุติมา เต่าหิม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก   ชีววิทยา
  ชื่อ   นางสาวสุกัญญา หลีหีม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก   วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180