[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นางภาวนา เกิดแสงสุริยงค์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  คณิตศาสตร์

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ   นายพินิจ หลงตรี
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นางกัญญาภัค เต็มราม
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ   นางสาวสุกัญญา หลีหีม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ   นางสาวพรรณจินตภา ดำมาก
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  ชื่อ  นางสาวจิณฐภัศฌ์ เดชกุบ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน
  ชื่อ  นางสาวสาฝีหน๊ะ หวังจิตร
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นายสุทินย์ นุวรรณ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  -