[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

   

   วิสัยทัศน์ (Vision)   โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ภายในปี ๒๕๖๕  ผู้เรียนประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  สืบสานดนตรี -นาฏศิลป์ ไทย ใส่ใจสุขภาพ   

บุคลากรทางการศึกษา มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ พิชิตใจประชา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”             

 

 พันธกิจ (Mission) 

 

1.      จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสังกัด

2.      พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

3.      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.      จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

5.      พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

6.      สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

7.      ส่งเสริมและอนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ตลอดไป

         8.   ส่งเสริมผู้เรียนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

9.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน