[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

ประวัติโรงเรียน         

          โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  มกราคม  2471  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดนาสีทอง  เป็นที่สอนและได้ตั้ง

ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า  โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าชะมวง 1 (วัดนาสีทอง)  โดยรองอำมาตย์เอกหลวงสุราษฎร์สารภิรมย์ 

ตำแหน่ง  นายอำเภอกำแพงเพชร เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ดำรงโรงเรียนโดยวิธีศึกษาประชาบาลใช้เงินศึกษาฟรี  จัดสอนหนังสือไทยอย่างสหศึกษา 

ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ มี นายเจริญ   ศิริโอวาท  ความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทำการแทนครูใหญ่  มีนักเรียนในวันเปิดเรียน  48

  คน  โรงเรียนได้จัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าตลอดมาตามลำดับ

          พ.ศ.  2501  คณะครูและผู้ปกครองตลอดจนผู้มีจิตกุศล  ได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนอย่างถาวรขึ้นหนึ่งหลัง

ขนาด 5  ห้องเรียน  ในที่ดินของโรงเรียนเอง (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้)   และย้ายมาจากวัดมาทำการสอนในที่ใหม่ตั้งแต่บัดนั้น  ต่อมา

ประชาชนในท้องถิ่นได้บริจาคเงิน  เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  จนปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด  10 ไร่ 3 งาน  24  ตารางวา เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น

โรงเรียนบ้านนาสีทองศรีทองประชาสรรค์

          พ.ศ. 2511  เปิดขยายชั้นประถมปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และ 7

          พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

          พ.ศ. 2522  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดสงขลา  (เป็นปีแรกที่มีการประกวด)  และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดี

เด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

          โรงเรียนได้พยายามพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนตลอดมา  จนได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติหลาย

กิจกรรม  ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับอำเภอ  และระดับจังหวัด  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  กิจกรรมอาหารกลางวัน  ห้องสมุดดีเด่น  บริการอนามัยดีเด่น  โครงการทันตสุขภาพดีเด่น  ตลอดถึงชนะเลิศในการ

จัดสภาพแวดล้อมดีเด่น  และนักเรียนได้คัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติและมารยาทดี ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

          พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคล  (เครือข่าย-อนุบาล)

          พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

.. 2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง  จำนวน 4 ที่นั่ง

พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

2557 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารแบบ 017 จำนวน 178,000 บาท  และได้รับงบ

ประมาณซ่อมแซมอาคาร เปลี่ยนประตู หน้าต่างอาคารแบบ 017 จำนวน 211,000 บาท

พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 5 และอาคาร 6 จำนวน 163,833 บาท  และงบประมาณซ่อมแซมอาคาร

เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียนแบบ ป1ก และปูพื้นกระเบื้องเซรามิค อาคารแบบ สปช 105/2529 จำนวน 150,000 บาท

พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู  เป็นจำนวนเงิน  200,000  บาท  และงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29

ปรับปรุง 2 ชั้น  ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  จำนวน 3,800,000 บาท

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ปรับปรุง  ชั้น  ขนาด 4 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  มีบริษัท สตูลเฮ้าส์ซิ่งดี

เวลลอปเม้นท์  จำกัด  เป็นผู้รับจ้างในราคา  3,800,000  บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ต่อมาปี พ.ศ. 2560 นายป้วน  มนตรี  และคณะบุตรหลาน ของนายขิน  นางสงวน  วุ่นซิ้ว ได้บริจาคเงินเพื่อต่อเติมชั้นล่าง  ให้เป็นห้อง

ประชุมขนาด 4 ห้องเรียน  เป็นเงินงบประมาณ  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

ใช้ชื่อว่าห้องประชุม ขิน - สงวน วุ่นซิ้ว อนุสรณ์

พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณ  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป 1 ก. พิเศษ  ขนาด 7 ห้องเรียน  เป็นเงิน 515,000

บาท  มีผู้ชนะการประกวดราคารับจ้าง  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กรมโยธากิจ  ในราคา 415,600 บาท  ซึ่งโรงเรียนต้องหาเงินมา

ซ่อมแซมเพิ่มเติม  ส่วนที่ไม่ได้รับงบประมาณ  โดยจัดงานฉลองอาคารเรียน  และระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนนี้  เมื่อวันที่ 18

พฤษภาคม  2561  ได้เงินมาประมาณ  150,000 บาท  ต่อมา มีนางวันเพ็ญ  สะการัญต์  ได้บริจาคเงิน  300,000 บาท  เพื่อสร้างห้อง

ส้วม ขนาด 4 ห้องให้ 1 หลัง  ใช้ชื่อว่าอาคารสุขสะการัญต์  นายบุญจอง  สะการัญต์  บริจาคเงิน  60,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อม

แซมศาลาพระประธาน  โดยใช้ชื่อว่า  ศาลาบุญจอง และประชาชนนาสีทองอุทิศ

         ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน  2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัยปีที่ 2 3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

         ศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ