[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

ทำเนียบผู้บริหาร   

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1นายเจริญ  ศิริโอวาท

นายหิ้น  เส้งซิว

นายหุ้น  กัลยาเวช

นายประเสริฐ  สาริถพันธ์

นายเคลื่อน  สุนทราภรณ์

นายสวิส  สุขมาตย์

นายเคลื่อน  สุนทราภรณ์

นายสุเทพ  อินทะโร

นายเคลื่อน  สุนทราภรณ์

นายเอื้อน  สร้อยสุวรรณ

นายป้วน  มนตรี

นายสัจจา  อินทจันทร์

นายกรีฑา  อนุรักษ์

นายสำราญ  จันทะโร

นายกฤตภาส  บุญศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ  เขียวนุ้ย

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2471-2474

พ.ศ. 2474-2475

พ.ศ. 2475-2477

พ.ศ. 2477-2479

พ.ศ. 2479-2486

พ.ศ. 2486-2487

พ.ศ. 2487-2491

พ.ศ. 2491-2493

พ.ศ. 2493-2510

พ.ศ. 2510-2532

พ.ศ. 2532-2537

พ.ศ. 2537-2540

พ.ศ. 2540-2546

 พ.ศ. 2546-30 ก.ย. 2553

19 พ.ย. 53 –30 ก.ย. 2564

15 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน