[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง มีหน้าที่ดังนี้

1. จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ให้กับเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง  4 - 6 ปี  มีความพร้อมที่จะรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอด ความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม      การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคม  การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้  ให้กับเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนอายุย่างปีที่ 16  เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่ 9  ของการศึกษาภาคบังคั