[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

        ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากรทำงานใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของชุมชน        

พันธกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย

 

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ โรงเรียน  สร้างโอกาสและทางเลือกให้กับประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2. สนับสนุนการจัดเรียนการสอนทีหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.   พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

5.   เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.   ส่งเสริมการแสดงออกทางการไหว้ และการมีมารยาทดี   


โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180