รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2564
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  122,000.00  47,886.00  74,114.00 39.25
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  20,000.00  20,540.00  -540.00 102.70
.3  โครงการ : ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  53,000.00  8,650.00  44,350.00 16.32
.4  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  30,000.00  20,000.00  10,000.00 66.67
.5  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  58,000.00  0.00  58,000.00 0.00
.6  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  130,000.00  142,502.78  -12,502.78 109.62
.7  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  65,000.00  89,505.50  -24,505.50 137.70
.8  โครงการ : ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ  20,000.00  4,000.00  16,000.00 20.00
.9  โครงการ : ค่าเช่าเวบไซต์  10,000.00  5,320.04  4,679.96 53.20
.10  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  116,000.00  70,414.00  45,586.00 60.70
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  400,000.00  696,056.32  -296,056.32 174.01
.12  โครงการ : ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  125,000.00  87,392.70  37,607.30 69.91
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  290,000.00  356,505.12  -66,505.12 122.93
.14  โครงการ : ค่าน้ำประปา  35,000.00  23,768.90  11,231.10 67.91
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต  55,000.00  59,507.69  -4,507.69 108.20
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  51,000.00  53,899.00  -2,899.00 105.68
.17  โครงการ : ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.18  โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานเขตพื้นที่ (น.ส.สุบัยดะ ปูเต๊ะ)  32,000.00  27,199.20  4,800.80 85.00
.19  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการจุดประกายความสำเร็จ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ (น.ส.ยัสมิง ฮาลูมะ)  80,000.00  74,160.00  5,840.00 92.70
.20  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมประชุมผู้บริหารฯ) (น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร)  54,000.00  40,220.00  13,780.00 74.48
.21  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน (กิจกรรม.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร ประชาสัมพันธ์) (นายมารุต มณีโชติ)  37,900.00  0.00  37,900.00 0.00
.22  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สู่คุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตฯ) (น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร)  45,100.00  0.00  45,100.00 0.00
.23  โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (นางเสาวลักษณ์ จันทร)  25,000.00  25,000.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (น.ส.รูซีลา ดาโอะ)  60,000.00  60,000.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (น.ส.ซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี))  94,120.00  43,260.00  50,860.00 45.96
.26  โครงการ : เสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (น.ส.ณัฎฐณิชา หมั่นสกุล)  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : พัฒนาแกนนำสภานักเรียนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา(นายมูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว)  50,600.00  35,580.00  15,020.00 70.32
.28  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณ (นายธนาวุฒิ แก้วบุญ)  154,700.00  20,000.00  134,700.00 12.93
.29  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  55,400.00  0.00  55,400.00 0.00
.30  โครงการ : ประชุมประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี  12,800.00  12,030.00  770.00 93.98
.31  โครงการ : ยังไม่ได้จัดสรร  337,200.00  0.00  337,200.00 0.00
.32  โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อดิจิทัลและการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน  50,000.00  39,600.00  10,400.00 79.20
.33  โครงการ : ยังไม่ได้จัดสรร  291,180.00  0.00  291,180.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,000,000.00 2,082,997.25 917,002.75 69.43

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved