รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ:สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (43022)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2812)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) (เงินงวดที่ 15/64) (ง 241/ว 4886 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  14,243,110.00  0.00  0.00  14,243,110.00  0.00 100.00
1.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%)(เงินงวดที่ 15/64) (ง 241/ว 4886 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  2,349,468.00  0.00  0.00  2,349,468.00  0.00 100.00
1.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2563 (70%)(เงินงวดที่15/64) (ง 241/ว 4886 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  3,388,703.00  0.00  0.00  3,388,703.00  0.00 100.00
1.4  ค่าอุปกรณ์การเรียน 30% (เงินงวดที่ 45/64) (ง 241/ว 255 ครั้งที่ 196 ลว. 19  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  936,810.00  0.00  0.00  936,810.00  0.00 100.00
1.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 30% (เงินงวดที่ 45/64) (ง 241/ว 255 ครั้งที่ 196 ลว. 19  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,354,240.00  0.00  0.00  1,354,240.00  0.00 100.00
1.6  ค่าจัดการเรียนการสอน 30% (เงินงวดที่ 45/64) (ง 241/ว 255 ครั้งที่ 196 ลว. 19  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  4,952,450.00  0.00  0.00  4,952,450.00  0.00 100.00
1.7  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เงินงวดที่ 60/64) (ง 241/ว 860 ครั้งที่ 274 ลว. 1  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  7,233,000.00  0.00  0.00  7,233,000.00  0.00 100.00
1.8  ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) (เงินงวดที่ 77/64) (ง 241/ว 1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  8,368,639.00  0.00  0.00  8,368,639.00  0.00 100.00
1.9  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) (เงินงวดที่ 77/64) (ง 241/ว 1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  2,359,345.00  0.00  0.00  2,359,345.00  0.00 100.00
1.10  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) (เงินงวดที่ 77/64) (ง 241/ว 1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,800,630.00  0.00  0.00  4,800,630.00  0.00 100.00
1.11  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) (เงินงวดที่ 77/64) (ง 241/ว 1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  3,404,800.00  0.00  0.00  3,404,800.00  0.00 100.00
1.12  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) (เงินงวดที่ 77/64) (ง 241/ว 1593 ครั้งที่ 386 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  6,890,100.00  0.00  0.00  6,890,100.00  0.00 100.00
1.13  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) ครั้งที่ 2 (เงินงวดที่ 115/64) (ง 241/ว 2726 ครั้งที่ 587 ลว. 6  ก.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,885,350.00  0.00  0.00  6,885,350.00  0.00 100.00
1.14  ค่าหนังสือเรียน (เงินงวดที่ 127/64) (ง 241/ว 3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,291,333.00  0.00  0.00  3,291,333.00  0.00 100.00
1.15  ค่าอุปกรณ์การเรียน (เงินงวดที่ 127/64) (ง 241/ว 3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  937,820.00  0.00  0.00  937,820.00  0.00 100.00
1.16  ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เงินงวดที่ 127/64) (ง 241/ว 3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,915,710.00  0.00  0.00  1,915,710.00  0.00 100.00
1.17  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เงินงวดที่ 127/64) (ง 241/ว 3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,347,930.00  0.00  0.00  1,347,930.00  0.00 100.00
1.18  ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินงวดที่ 127/64) (ง 241/ว 3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  5,382,550.00  0.00  0.00  5,382,550.00  0.00 100.00
1.19  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (เงินงวดที่ 147/64) (ง 241/ว 3427 ครั้งที่ 733 ลว. 26  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,846,500.00  0.00  0.00  6,846,500.00  0.00 100.00
1.20  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000 บาท เดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 5 (เงินงวดที่ 155ุ/64)  (ง 241/ว 3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  315,000.00  0.00  0.00  315,000.00  0.00 100.00
1.21  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน (เงินงวดที่ 155) (ง 241/ว 3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  396,900.00  0.00  0.00  387,450.00  9,450.00 97.62
- รวม  87,600,388.00  0.00 0.00 87,590,938.00 9,450.00 99.99  -
  แผนงาน : ด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ:พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 (ตค 63.- 30 กย.64) (เงินงวดที่ 16,36,148/64) (ง 241/ว 3439 ครั้งที่ 52,163,739 ลว. 12  พ.ย. 2563) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  7,104,140.00  0.00  0.00  7,104,140.00  0.00 100.00
2.2  ค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เงินงวดที่ 149/64) (ง 241/ว 3448 ครั้งที่ 744 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  642,200.00  0.00  0.00  642,200.00  0.00 100.00
- รวม  7,746,340.00  0.00 0.00 7,746,340.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0334)
  โครงการ:ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (34761)
  3. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (P2777)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงวดที่ 117/64) (ง 241/ว 2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  352,260.00  0.00  0.00  352,260.00  0.00 100.00
- รวม  352,260.00  0.00 0.00 352,260.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการ:เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (040B1)
  4. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง (P2758)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  รายการเงินอุดหนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น (เงินงวดที่ 137/64) (ง 241/ว 3342 ครั้งที่ 715 ลว. 24  ส.ค. 2564) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  200,000.00  0.00  0.00  200,000.00  0.00 100.00
4.2  ทุนภูมิทายาท (เงินงวดที่ 145/64) (ง 241/ว 3443 ครั้งที่ 726 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  2,666,000.00  0.00  0.00  2,666,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,866,000.00  0.00 0.00 2,866,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา (ุ6441410)
  โครงการ:ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงระบาดโควิด (PXXX)
  5. กิจกรรม : ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโควิด 19 (E27015)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเบาเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน (เงินงวด 143/64) (ง 241/ว 3499 ครั้งที่ 1 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  38,134,000.00  0.00  0.00  38,134,000.00  0.00 100.00
- รวม  38,134,000.00  0.00 0.00 38,134,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  136,698,988.00  0.00 0.00 136,689,538.00 9,450.00 99.99  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved