รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35702)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (O2939)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านตะโละ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านตะโละ  302,444.00  0.00  302,444.00  0.00  0.00 100.00
1.2  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  288,952.00  0.00  288,952.00  0.00  0.00 100.00
1.3  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  302,444.00  0.00  302,444.00  0.00  0.00 100.00
1.4  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านนิบง  302,444.00  0.00  302,444.00  0.00  0.00 100.00
1.5  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านละหาร ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านละหาร  288,952.00  0.00  288,952.00  0.00  0.00 100.00
1.6  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านน้ำวน ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านน้ำวน  302,444.00  0.00  302,444.00  0.00  0.00 100.00
1.7  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านน้ำหอม  288,952.00  0.00  288,952.00  0.00  0.00 100.00
1.8  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านรือเปาะ  288,952.00  0.00  288,952.00  0.00  0.00 100.00
1.9  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง  288,952.00  0.00  288,952.00  0.00  0.00 100.00
1.10  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านลูโบะเยาะ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ  302,444.00  0.00  302,444.00  0.00  0.00 100.00
1.11  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC 2Type 1 และ 2 โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 110/63) (ง 241/ว 2085 ครั้งที่ 462 ลว. 29  พ.ค. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  302,444.00  0.00  302,444.00  0.00  0.00 100.00
1.12  ค่าปรับปรุงห้องประชุมจะแนะ (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 372 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
1.13  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวด 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) โรงเรียนบ้านนิบง  9,300.00  0.00  9,300.00  0.00  0.00 100.00
1.14  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวด 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) โรงเรียนบ้านบาโงระนะ  9,300.00  0.00  9,300.00  0.00  0.00 100.00
1.15  ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวด 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) โรงเรียนบ้านบาโงระนะ  17,000.00  0.00  17,000.00  0.00  0.00 100.00
1.16  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.17  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.18  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบองอ  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.19  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบาตาปาเซ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.20  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.21  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านยะออ  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.22  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านลาไม ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านลาไม  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.23  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนไอยรานุสรณ์ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนไอยรานุสรณ์  65,400.00  0.00  65,400.00  0.00  0.00 100.00
1.24  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 24000 BTU (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  32,400.00  0.00  32,400.00  0.00  0.00 100.00
1.25  เก้าอี้ทำงานระดับบริหาร (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  77,000.00  0.00  77,000.00  0.00  0.00 100.00
1.26  โต๊ะหมู่บูชา (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  15,000.00  0.00  15,000.00  0.00  0.00 100.00
1.27  โต๊ะพับขาว (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  56,000.00  0.00  56,000.00  0.00  0.00 100.00
1.28  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  14,000.00  0.00  14,000.00  0.00  0.00 100.00
1.29  หม้อต้มน้ำร้อน (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  15,000.00  0.00  15,000.00  0.00  0.00 100.00
1.30  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเสาธง (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  20,000.00  0.00  20,000.00  0.00  0.00 100.00
1.31  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.32  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.33  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.34  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านตะโละ ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านตะโละ  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.35  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านตือกอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านตือกอ  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.36  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านน้ำหอม  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.37  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านนิบง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านนิบง  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.38  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.39  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบองอ  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.40  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบาโงสะโต  135,000.00  0.00  134,600.00  0.00  400.00 99.70
1.41  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.42  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านปาเซ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านปาเซ  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.43  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.44  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านแมะแซ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านแมะแซ  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.45  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านริแง ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านริแง  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.46  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านริแง ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านริแง  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.47  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
1.48  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) โรงเรียนบ้านสะโล ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านสะโล  135,000.00  0.00  134,550.00  0.00  450.00 99.67
1.49  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
- รวม  6,972,624.00  0.00 6,958,624.00 0.00 14,000.00 99.80  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35702)
  2. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (O2938)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนบ้านกาลิซา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 6/63) (งวดที่ 7) (ง 241/ว 2792 ครั้งที่ 5,395 ลว. 28  ต.ค. 2562) โรงเรียนบ้านกาลิซา  1,234,940.00  0.00  1,234,940.00  0.00  0.00 100.00
2.2  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนบ้านกาลิซา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 6/63) (งวดที่ 8)  (ง 241/ว 4792 ครั้งที่ 5,395 ลว. 28  ต.ค. 2562) โรงเรียนบ้านกาลิซา  1,764,200.00  0.00  1,764,200.00  0.00  0.00 100.00
2.3  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนบ้านกาลิซา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 6/63) (งวดที่ 9) (ง 241/ว 4792 ครั้งที่ 5,395 ลว. 28  ต.ค. 2562) โรงเรียนบ้านกาลิซา  1,764,200.00  0.00  1,764,200.00  0.00  0.00 100.00
2.4  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนบ้านกาลิซา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 6/63) (งวดที่ 10) (ง 241/ว 4792,1447 ครั้งที่ 5,395 ลว. 28  ต.ค. 2562) โรงเรียนบ้านกาลิซา  1,764,200.00  0.00  1,764,200.00  0.00  0.00 100.00
2.5  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนบ้านกาลิซา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 91/63) (งวดที่ 11) (ง 241/ว 1447 ครั้งที่ 5,395 ลว. 7  เม.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาลิซา  3,175,560.00  0.00  3,175,560.00  0.00  0.00 100.00
2.6  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านน้ำวน ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 130/63) (ง 241/ว 2627 ครั้งที่ 543 ลว. 8  ก.ค. 2563) โรงเรียนบ้านน้ำวน  356,000.00  0.00  356,000.00  0.00  0.00 100.00
2.7  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 130/63) (ง 241/ว 2627 ครั้งที่ 543 ลว. 8  ก.ค. 2563) โรงเรียนบ้านยานิง  416,000.00  0.00  416,000.00  0.00  0.00 100.00
2.8  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 130/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 2627 ครั้งที่ 543 ลว. 8  ก.ค. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  273,000.00  0.00  273,000.00  0.00  0.00 100.00
2.9  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โรงเรียนบ้านบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 130/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 2627 ครั้งที่ 543 ลว. 8  ก.ค. 2563) โรงเรียนบ้านบองอ  300,000.00  0.00  300,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  11,048,100.00  0.00 11,048,100.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35702)
  3. กิจกรรม : หลักส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (O2944)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านไอร์โซ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 94/63) (ง 241/ว 1607 ครั้งที่ 403 ลว. 17  เม.ย. 2563) โรงเรียนบ้านไอร์โซ  750,850.00  0.00  750,850.00  0.00  0.00 100.00
3.2  รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) โรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 114/63) (ง 241/ว 2221 ครั้งที่ 477 ลว. 8  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  270,400.00  0.00  270,400.00  0.00  0.00 100.00
3.3  อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวด 114/63) (งวดที่ 4) (ง 241/ว 2221 ครั้งที่ 477 ลว. 8  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  540,000.00  0.00  540,000.00  0.00  0.00 100.00
3.4  อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวด 114/63) (งวดที่ 5) (ง 241/ว 2221 ครั้งที่ 477 ลว. 8  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  1,500,000.00  0.00  1,500,000.00  0.00  0.00 100.00
3.5  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ และสี) โรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  120,000.00  0.00  120,000.00  0.00  0.00 100.00
3.6  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ShopingList) โรงเรียนบ้านไอร์โซ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านไอร์โซ  126,000.00  0.00  125,000.00  0.00  1,000.00 99.21
- รวม  3,307,250.00  0.00 3,306,250.00 0.00 1,000.00 99.97  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35702)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (O2940)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) งบสำนักงาน  28,000.00  0.00  28,000.00  0.00  0.00 100.00
4.2  ตู้เหล็ก 2 บาน สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  11,000.00  0.00  0.00 100.00
4.3  ตู้เหล็ก 4 ชิ้น สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 157/63) (ง 241/ว 3610 ครั้งที่ 688 ลว. 31  ส.ค. 2563) งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  7,000.00  0.00  0.00 100.00
4.4  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา  16,800.00  0.00  13,710.00  0.00  3,090.00 81.61
4.5  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านกาแย ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาแย  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.6  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาลิซา  16,800.00  0.00  13,720.00  0.00  3,080.00 81.67
4.7  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.8  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านโคก  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.9  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจะแนะ  50,400.00  0.00  41,160.00  0.00  9,240.00 81.67
4.10  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ตำบลจวบ อำเภอบูกิต จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.11  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.12  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบาโงระนะ  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.13  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ี 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  42,600.00  0.00  42,600.00  0.00  0.00 100.00
4.14  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านมะรือโบตก  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.15  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านยานิง  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.16  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ  14,200.00  0.00  14,200.00  0.00  0.00 100.00
4.17  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนบ้านสาเมาะ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านสาเมาะ  33,600.00  0.00  27,440.00  0.00  6,160.00 81.67
4.18  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนผดุงมาตร  16,800.00  0.00  13,720.00  0.00  3,080.00 81.67
4.19  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  45,360.00  0.00  37,044.00  0.00  8,316.00 81.67
4.20  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก. โรงเรียนราชพัฒนา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนราชพัฒนา  20,160.00  0.00  16,452.00  0.00  3,708.00 81.61
- รวม  416,320.00  0.00 379,646.00 0.00 36,674.00 91.19  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต:ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (35701)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (O2937)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านตาโงะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (126/63)  (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านตาโงะ  69,560.00  0.00  64,484.00  0.00  5,076.00 92.70
5.2  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.3  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแมะแซ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านแมะแซ  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.4  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำหอม ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านน้ำหอม  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.5  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.6  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านโคก  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.7  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.8  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.9  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.10  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านตาโงะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านตาโงะ  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.11  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.12  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านฮูลู ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านฮูลู  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.13  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.14  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบาโงระนะ  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.15  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนิบง ตำบมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านนิบง  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
5.16  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบระเอ็ง ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 126/63) (ง 241/ว 2471 ครั้งที่ 509 ลว. 26  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบระเอ็ง  59,700.00  0.00  59,700.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  965,060.00  0.00 959,984.00 0.00 5,076.00 99.47  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต:เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (35707)
  6. กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (O2956)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรเงรียนบ้านทำนบ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 171/63) (ง 241/ว 4175 ครั้งที่ 781 ลว. 28  ก.ย. 2563) โรงเรียนบ้านทํานบ  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
6.2  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบละแต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (171/63) (ง 241/ว 4175 ครั้งที่ 781 ลว. 28  ก.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบละแต  50,000.00  0.00  50,000.00  0.00  0.00 100.00
6.3  ค่าซ่อมแซมห้องนำ้สำนักงาน (เงินงวดที่ 171/63) (ง 241/ว 4175 ครั้งที่ 781 ลว. 28  ก.ย. 2563) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  350,000.00  0.00 350,000.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ:พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13739)
  7. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (O2910)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 99/63) (งวดที่ 1) (ง 241/ว 1715 ครั้งที่ 417 ลว. 27  เม.ย. 2563) โรงเรียนบ้านดุซงยอ  204,080.00  0.00  204,080.00  0.00  0.00 100.00
7.2  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 โรงเรียนบ้านดุซงยอ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 99/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 1715 ครั้งที่ 417 ลว. 27  เม.ย. 2563) โรงเรียนบ้านดุซงยอ  306,120.00  0.00  306,120.00  0.00  0.00 100.00
7.3  บ้านพักครู 204/61 (ฝ) โรงเรียนผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 99/63) (งวดที่ 3) (ง 241/ว 1715 ครั้งที่ 417 ลว. 27  เม.ย. 2563) โรงเรียนผดุงมาตร  990,000.00  0.00  990,000.00  0.00  0.00 100.00
7.4  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านยานิง  159,100.00  0.00  159,100.00  0.00  0.00 100.00
7.5  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ  159,100.00  0.00  159,100.00  0.00  0.00 100.00
7.6  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  805,600.00  0.00  805,600.00  0.00  0.00 100.00
7.7  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 3) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  1,208,400.00  0.00  1,208,400.00  0.00  0.00 100.00
7.8  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 4) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  1,208,400.00  0.00  1,208,400.00  0.00  0.00 100.00
7.9  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาน้อย  805,600.00  0.00  805,600.00  0.00  0.00 100.00
7.10  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 3) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาน้อย  1,208,400.00  0.00  1,208,400.00  0.00  0.00 100.00
7.11  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 4) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านเขาน้อย  1,208,400.00  0.00  1,208,400.00  0.00  0.00 100.00
7.12  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 1) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  1,087,200.00  0.00  1,087,200.00  0.00  0.00 100.00
7.13  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  1,087,200.00  0.00  1,087,200.00  0.00  0.00 100.00
7.14  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 3) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  1,630,800.00  0.00  1,630,800.00  0.00  0.00 100.00
7.15  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 4) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  1,630,800.00  0.00  1,630,800.00  0.00  0.00 100.00
7.16  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 1)  (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  1,087,200.00  0.00  1,074,788.77  0.00  12,411.23 98.86
7.17  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 2) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  1,087,200.00  0.00  1,087,200.00  0.00  0.00 100.00
7.18  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 3) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  1,630,800.00  0.00  1,630,800.00  0.00  0.00 100.00
7.19  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 113/63) (งวดที่ 4) (ง 241/ว 2160 ครั้งที่ 472 ลว. 2  มิ.ย. 2563) โรงเรียนบ้านจูโวะ  1,630,800.00  0.00  1,630,800.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  19,135,200.00  0.00 19,122,788.77 0.00 12,411.23 99.94  -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0103)
  โครงการ:ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (037B1)
  8. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง (O2906)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าวัสดุสื่อ สพป.นราธิวาส เขต 3 (เงินงวดที่ 158) (ง 241/ว 3762 ครั้งที่ 705 ลว. 10  ก.ย. 2563) งบสำนักงาน  300,000.00  0.00  300,000.00  0.00  0.00 100.00
8.2  ค่าวัสดุ โรงเรียนบ้านไอร์โซ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 158/63) (ง 241/ว 3762 ครั้งที่ 705 ลว. 10  ก.ย. 2563) โรงเรียนบ้านไอร์โซ  110,000.00  0.00  110,000.00  0.00  0.00 100.00
8.3  ค่าวัสดุ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 158/63) (ง 241/ว 3762 ครั้งที่ 705 ลว. 10  ก.ย. 2563) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ 128  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
8.4  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านไอร์โซ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (เงินงวดที่ 158/63) (ง 241/ว 3762 ครั้งที่ 705 ลว. 10  ก.ย. 2563) โรงเรียนบ้านไอร์โซ  64,000.00  0.00  64,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  654,000.00  0.00 654,000.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (42022)
  ผลผลิต:สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (42722)
  9. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O2959)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเสาธง (เงินงวดที่ 84/63) (ง 241/ว 1355 ครั้งที่ 00 ลว. 27  มี.ค. 2563) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  5,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  42,853,554.00  0.00 42,784,392.77 0.00 69,161.23 99.84  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved