รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)
  1. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (P2778)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษา (เงินงวดที่ 14/64) (ง 241/ว 4839 ครั้งที่ 36 ลว. 10  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,000.00  0.00  0.00  1,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)
  2. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (P2782)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (พย.63-กย.64) (เงินงวดที่ 23,81,128/64) (ง 241/ว 1211 ครั้งที่ 78,422,668 ลว. 23  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  459,000.00  0.00  0.00  364,512.90  94,487.10 79.41
- รวม  459,000.00  0.00 0.00 364,512.90 94,487.10 79.41  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)
  3. กิจกรรม:สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (P2775)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการนิเทศและติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ปี 2564 (เงินงวดที่ 63/64) (ง 241/ว 998 ครั้งที่ 288 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
3.2  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เงินงวดที่ 78/64) (ง 241/ว 1655 ครั้งที่ 401 ลว. 20  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  186,600.00  0.00  0.00  108,661.00  77,939.00 58.23
- รวม  191,600.00  0.00 0.00 108,661.00 82,939.00 56.71  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)
  4. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (P2784)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" (เงินงวดที่ 93/64) (ง 241/ว 2020 ครั้งที่ 465 ลว. 20  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (35061)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (P2781)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการจัดศึกษาเพื่อการมีงานทำ (เงินงวดที่ 118/64) (ง 241/ว 2846 ครั้งที่ 618 ลว. 21  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (35031)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (P2768)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(NT ACCESS) ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย.63 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (เงินงวดที่ 17/64)  (ง 241/ว 4906 ครั้งที่ 59 ลว. 13  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,180.00  0.00  0.00  6,180.00  0.00 100.00
- รวม  6,180.00  0.00 0.00 6,180.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (35031)
  7. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (P2767)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (เงินงวดที่ 57/64) (ง 241/ว 700 ครั้งที่ 251 ลว. 18  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  103,570.00  0.00  0.00  103,410.00  160.00 99.85
7.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (เงินงวดที่ 119/64) (ง 241/ว 2958 ครั้งที่ 636 ลว. 30  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,800.00  0.00  0.00  0.00  10,800.00 0.00
- รวม  114,370.00  0.00 0.00 103,410.00 10,960.00 90.42  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (35031)
  8. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (P2770)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 (เงินงวดที่ 61/64) (ง 241/ว 830 ครั้งที่ 271 ลว. 25  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,600.00  0.00  0.00  0.00  3,600.00 0.00
- รวม  3,600.00  0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (35031)
  9. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (P2769)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (เงินงวดที่ 89/64) (ง 241/ว 1946 ครั้งที่ 453 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (O2933)
  10. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลัุกษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (P2786)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ึค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เงินงวดที่ 72/64) (ง 241/ว 1425 ครั้งที่ 361 ลว. 5  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  14,000.00  0.00  0.00  5,520.00  8,480.00 39.43
10.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เงินงวดที่ 92/64) (ง 241/ว 2016 ครั้งที่ 464 ลว. 19  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  20,000.00  0.00  0.00  10,820.00  9,180.00 54.10
10.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) (เงินงวดที่ 110/64) (ง 241/ว 2632 ครั้งที่ 565 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  85,000.00  0.00  0.00  0.00  85,000.00 0.00
- รวม  119,000.00  0.00 0.00 16,340.00 102,660.00 13.73  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ:เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (O2933)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (P2785)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 (94/64) (ง 241/ว 2064 ครั้งที่ 480 ลว. 24  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,700.00  0.00  0.00  0.00  5,700.00 0.00
11.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (เงินงวดที่ 109/64) (ง 241/ว 2647 ครั้งที่ 564 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
- รวม  12,700.00  0.00 0.00 0.00 12,700.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0105)
  โครงการ:ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (02907)
  12. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (P2759)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง (เงินงวดที่ 70/64) (ง 241/ว 1279 ครั้งที่ 313 ลว. 27  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
12.2  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (เงินงวดที่ 70/64) (ง 241/ว 1279 ครั้งที่ 313 ลว. 27  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
12.3  ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (เงินงวดที่ 70,103,139/64) (ง 241/ว 3343 ครั้งที่ 313,524,69 ลว. 27  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  85,000.00  0.00  0.00  0.00  85,000.00 0.00
- รวม  180,000.00  0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,112,450.00  0.00 0.00 600,103.90 512,346.10 53.94  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved